Kontaktujte nás:   
Ing. František Smutný   
tel.721 903 963   
frantisek.smutny@centrum.cz   
Galerie vybraných akcí:   
Zpracování osobních údajů   
| foto z měření: bytový dům Brno - Královo Pole |
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Nabízené služby lze rozdělit následovně: stavební zaměření (vyhovotení půdorysů, pohledů, řezů), zaměření velikosti podlahových ploch (byty, bytové domy, kanceláře, obchody), geodetické práce (geometrické plány) a jiné.
STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ:
a) zaměření stávajícího stavu rodinného domu, bytu, bytového domu, budovy, firemního nebo historického objektu (pro rekonstrukci, hypotéku, energetický audit)
b) dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace (pasport stavby) dle přílohy č. 7 část 2., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, později změněné vyhláškou č. 62/2013 Sb. (pro stavební úřad)
c) technická schémata prodejních, výstavních a společenských prostor zachycující geometrické tvary a velikosti prostor, průchodnost dveřních otvorů, přemístitelný a nepřemístitelný mobiliář, možnosti připojení na elektřinu, kanalizaci (výstavnictví, společenské akce)
ZAMĚŘENÍ VELIKOSTI PODLAHOVÝCH PLOCH:
a) měření podlahových ploch bytového domu dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. pro prohlášení vlastníka (používá se v případě transformace bytových družstev na společenství vlastníků jednotek)
b) zaměření ploch bytů, bytových domů, kanceláří, obchodů, komerčních center, výrobních prostor za účelem stanovení výše nájemného (používá se u nových prostor nebo při kontrolním přeměření prostor stávajících, u kterých jsou pochybnosti o správnosti údajů, v případe potřeby můžeme dodat i plochy dle metodiky DIN 277 apod.)
c) určení velikosti ploch pro rozpočítání nákladů na energie - teplo
PRÁVNÍ SLUŽBY:
a) prohlášení vlastníka pro převod bytů do osobního vlastnictví, transformace bytového družstva na společenství vlastníků jednotek (SVJ)
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ:
a) geometrický plán stavby, vklad do kastru
b) geometrický plán pro vyznačení průběhu věcného břemene
c) vytyčení hranic pozemku
d) vytyčení staveb před zahájením stavebních prací (vytýčení základů, liniových staveb)
e) fotogrammetrické zaměření (vytvoření 3D modelu tvarově komplikovaného objektu)
f) ortofoto plán (snímek v měřítku, který umožňuje odměřování)
g) vrstevnicový plán (zachycení tvaru terénu)
h) geodetická dokumentace odstranění stavby (pro potřeby IPR)
MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, JINÉ:
a) měření radonu na pozemcích a v objektech osobou s povolením dle atomového zákona č.18/1997 Sb. (nejčastěji před výstavbou pro projektanta a stavební úřad)
b) PENB - průkaz energetické náročnosti budov
c) Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ)
d) Statické posouzení (statika staveb, zpracování statické části projektů a statických posudků, návrh a posouzení nosných částí stavebních konstrukcí)
S dotazy a poptávkami po ceně nás nezávazně kontaktujte.